Документи, проекти и програми

Протокол ОС 06.07.2013 

документи 

 

 

     Устaв на Българската федерация по бадминтон може да намерите  тук.

 

 Българската федерация по бадминтон - Протоколи тук.

Подробен преглед на Съдийския правилник по бадминтон може да прочетет тук.

 

Протокол ОС 30.11.2013г.

 

Протокол ОС 06.07.2013 

ДСК 2014


Преглед на Закона за юридически лица с нестопанска цел бихте могли да направите тук. 

Д

Дисциплинарен правилник за 2013 година може да намерите тук.

Закон за спорта.

 

 

 

        Наредби

 


Наредба за провеждане на държавните първенства и турнири за национални купи по бадминтон през 2013 година.

Наредба № 1 за условията и реда на финаносово подпомагане от Министерство на физическото възпитание и спорта, на спортни дейности. 


Наредба № 2 за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри.

 

 

 

ПРОЕКТ”АКЦИЯ-МЛАД ДОБРОВОЛЕЦ”

 

 СДРУЖЕНИЕ:БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БАДМИНТОН

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА

 

 

Сдружението Българска Федерация Бадминтон е организация с нестопанска цел, коята има за цел да развива спорта бадминтон и ракетлон; да развива и утвърждава физическата култура; да създава необходимите условия за системно практикуване на физически упражнения и спорт; да развива и утвърждава приоритетно спорта сред младежта чрез младежки, ученически и студентски програми и спортноорганизационни форми; да осъществява спортно-възпитателни функции сред различни възрастови и социални групи; да интегрира   в спорта участници от малцинствени общности, социално слаби слоеве и хора в неравностойно положение; да организира и координира спорта сред хората с увреждания и да социализира представителите им;реализиране на съвременни форми за възстановяване и подобряване физическата дееспособност на населението.

За постигане на целите си БФБ си взаимодейства и си сътрудничи със сродни национални, международни и чуждестранни съюзи, федерации, асоциации, организации, сдружения, с физически и юридически лица за постигане на общите цели, осъществява връзки и обмен на опит за изучаване и ползуване на постиженията им. Разработва, участва и реализира международни, европейски  и национални проекти, програми и грантови схеми за развитие на спорта и социалните му функции по отношение на високо спортно майсторство, младежта, учениците, студентите, малцинствените групи, социално слабите слоеве, хората в неравностойно положение, хората с увреждания и ветераните спортисти.    Системно сътрудничи и колаборира с държавни и общински органи по отношение развитието на спорта и социално-възпитателните му функции.

Предмет на дейност на БФБ: координира развитието, практикуването и администрирането на спорта бадминтон на територията на страната. Развива спорта и социално-възпитателните му функции сред младежта, учениците, студентите, хората в неравностойно положение, хората с увреждания, малцинствените групи, социалнослабите слоеве, спортистите-втереани. Организира международни спортни прояви под юрисдикцията на Световната бадминтон федерация, Европейската конфедерация, Световните студентски и ученически федарации, Международни спортни организации за хора с увреждания и др. Органзира и координира национални и международни младежки спортни форуми и програми, в това число младежки кампове, центрове и  други структури осъществяващи връзката спорт, възпитание и интелектуално развитие. Организира тренировъчни центрове, лагери, семинари и обучения. Участва и организира национални и международни спортни срещи, конференции, кръгли маси и други форуми от такъв характер